!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfälligheter-Översikt

Saltsjöqvarnsområdet

Området är indelat i 9 fastigheter ur stamfastigheten Sicklaön 37:4.

Samfällightesföreningen för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna inom Salsjöqvarnsområdet bildades under 2009 under namnet:

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening-SQSF

Se mer på föreningens egen hemsida: http://www.sqsf.se/index.html

 

Detaljplaner

Den ursprungliga detaljsplanen fastställd 2001-11-15

Ändring av detaljplanen avseende kajgatans bredd och kajens utformning antagen av områdesnämnden 2004-12-07.

Särskilt utlåtande från Nacka kommun över samråd avseende ändring av

detaljplanen, 2006-05-31.

 

Översiktsvy

Sektionsritning på den planerade kajen.

Ritning över den nya kajen

Detaljritning över den nya bryggan

 

Ett förslag till ändring inom del av gällande detaljplan har upprättats för Saltsöjqvarnsområdet i april 2006.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt genomförande i enlighet med detaljplanens intentioner. Ändringen utgör tillägg till den gällande detaljplanen.
Ändringarna berör den stora kvarnbyggnaden, markanpassning genom terrassering norr om bostadshuset i Utsikten 1, markreservation för en elektrisk nätstation samt borttagande av två mindre byggrätter mot Hospitalsparken och i anslutning här ordna plats för en återvinningsstation.

 

Handlingar
Detaljplan från april, 2006

Planändringsbeskrivning

Gestaltningprogramändring från april, 2006

Planbeskriving från april, 2006

Ritning hotellet, plan1, entréplan

Ritning hotellet, plan2


Gamla punkter som står kvar för bevakning;

  • Östra Saltsjön framförde tidigare förslag om att montera pollare för att styra bilarna på kajgatan ut från husfasaden samt att vägbulan som är monterad skall utföras av gatsten istället för hårt gummimaterial. Pollare kommer att sättas upp inom kort.

  • Östra Saltsjön har föreslagit att Västra Hamnplan och Stora Kvarnen skall förses med en egen pumpgrop för avloppsvatten i stället för att ansluta till den befintliga pumpgropen som är placerad under radhusen 1312 och 1313. NCC lovade att överväga detta.

  • Östra Saltsjön har föreslagit att stödmurar i betong skall förses med klängerväxter som täcker dessa ytor för att motverka klotter och grafittimålningar.

  • Östra Saltsjön har föreslagit att stenkross skall läggas på den yta som är till höger, öster, om tunnelns mynning för att motverka att ogräs växer på denna yta i enlighet med tidigare beslut.