!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ledningsnät - GA:98

  • Ledningsnät för kallvatten från förbindelsepunkt vid Finnbodavägen t o m undermätare inom deltagande fastigheter.

  • Ledningsnät för sprinklervatten följer i huvudsak ledningsnätet för kallvatten.

  • Ledningsnät för spillvattenavlopp och pumpstation för spillvatten med tryckledning från pumpstation samt bräddavloppsledning från pumpstation.

  • Ledningsnät för spillvatten från självfallsnivå till förbindelsepunkt vid Finnbodavägen.

  • Ledningsnät för dagvattenavlopp dels med utlopp mot Saltsjön och dels med utlopp mot förbindelsepunkt vid Finnbodavägen.

  • Serviceproviderrum och tomrör för ledningsnät för fiberoptik (data).
    Nätoperatören (STOKAB) förlägger egna ledningar till ett s k serviceproviderrum.
    Rummet samt tomrör för ledningsnät till samtliga deltagande fastigheter ingår i gemensamhetsanläggningen.


I anläggningarna ingår alla anordningar som erfordras för anläggningarnas funktion, såsom ledningar, fästanordningar, ventiler, inspektionsbrunnar, mätare och spillvattenpumpar med tillbehör.

 

Brf. Östra Saltsjöns andelstal för utförande och drift är 8,3% av ledningsnäten.